Werkgroep Infrastructuur en Semantiek

Doel
De Werkgroep Infrastructuur & Semantiek is de kwaliteitsbewakende instantie voor de infrastructurele en (geo-temporele) semantische onderdelen van Erfgoed & Locatie. De werkgroep monitort de producten die in de pilots worden ontwikkeld op dit gebied en informeert en adviseert het projectteam over de op te leveren producten in de bouwfase van Erfgoed & Locatie. Zij beoordeelt de opgestelde requirements en criteria van de pilots. De werkgroep rapporteert na beëindiging van de pilots en tijdens het bouwproces aan de projectmanager en geeft advies over de op te leveren en opgeleverde producten.

Werkwijze
Werkgroepleden zijn vertegenwoordigers uit het erfgoedveld en het wetenschappelijk-  en overheids(geo)ict-kennisveld. Werkgroepleden brengen gevraagd en ongevraagd advies uit, schriftelijk waar het moet, mondeling waar het kan. Deelname door werkgroepleden is onbezoldigd en zal als matching voor E&L dienen. E&L verzorgt het secretariaat door schriftelijke verslaglegging en notulering.

Doorlooptijd
De werkgroep zal functioneren van februari 2014 tot de beoogde afronding van het project Erfgoed & Locatie op 1 juli 2015.

Omvang opdracht en frequentie bijeenkomsten
Circa 7 zes-wekelijkse bijeenkomsten van twee uur, tussen februari 2014 en juli 2015. Totale schatting: 50 uur (dit is inclusief de minimale inzet van 14 uur voor het bijwonen van de bijeenkomsten):

 • ca. 14 uur bijeenkomsten (van 2 uur)
 • ca. 14 uur voorbereiding
 • ca. 22 uur verslaglegging

Deelnemers en taakverdeling
Nader te bepalen.
Secretariaat: E&L.

Agenda 1e bijeenkomst
Datum: maandag 17 maart 2014.

 • Welkom en kennismaking
 • Scope en verwachte impact van de werkgroep
 • Bespreking uitgangssituatie monitoring
 • Benoemen kwaliteitskader
 • Vaststellen werkwijze en samenstelling werkgroep

Data volgende bijeenkomsten
Exacte data zijn nog nader te bepalen in overleg met de werkgroepleden.

 • April 2014: 2e bijeenkomst
 • Mei 2014: 3e bijeenkomst
 • September 2014: 4e bijeenkomst
 • Januari 2015: 5e bijeenkomst
 • Maart 2015: 6e bijeenkomst
 • Juni 2015: 7e bijeenkomst = eindbijeenkomst