Werkgroep Businessmodel en Businesscase

Doel
De Werkgroep Businessmodel en Businesscase is de kwaliteitsbewakende instantie voor de businessmodellen (BM) en businesscases (BC) van het project Erfgoed & Locatie (E&L). Aandachtsgebieden zijn: duurzame instandhouding, verdien- en kostenmodellen, governance, linked (open) cultuur data, cultureel ondernemerschap, publiek-private samenwerking en businessmodel innovatie.

Werkwijze
De werkgroep monitort de BM/BC die ten grondslag liggen aan de diensten en producten van E&L (bijv. van de digitale infrastructuur). Ze informeert en adviseert het E&L-projectteam (projectmanager) hierover na beëindiging van de pilots en in de E&L-bouwfase (juli 2014 t/m juni 2015). De werkgroepleden geven gevraagd en ongevraagd advies, ieder vanuit zijn of haar eigen veld en visie.

De werkgroep kan toewerken naar een eindadvies op bijvoorbeeld een exploitatie- of businessplan. Als hiervoor wordt gekozen dan schrijft het E&L-projectteam het plan en zal de werkgroep hierop haar advies geven binnen een af te spreken termijn.

Deelnemers
Werkgroepleden zijn vertegenwoordigers uit het digitaal-cultureel-erfgoedveld, het wetenschappelijk- en overheids-kennisveld en de private sector (cultureel ondernemers). Deelname door werkgroepleden is onbezoldigd en kan als matching voor E&L dienen. De door DEN ontwikkelde Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed (de BMICE-methode, zie het kennisdossier over businessmodellen op de DEN-website) kan ingezet worden.

Aantal bijeenkomsten
Max. 4 bijeenkomsten.
De werkgroep komt vier maal bijeen, waarbij we 1 of 2 maal een externe gast uitnodigen. Kun je een bijeenkomst niet zelf bijwonen dan kun je jouw adviezen ook per e-mail toesturen. Een bijeenkomst duurt maximaal 1,5 uur en vindt plaats bij DEN in Den Haag, of op een andere locatie indien gewenst.

Aantal uren
Plusminus 15 uur.
We gaan uit van gemiddeld 1 uur voorbereiding per bijeenkomst, ongeveer 6 uur per bijeenkomst en ongeveer 5 uur aan rapportage (per e-mail) in totaal. Als werkgroeplid investeer je dus tot juli 2015 ongeveer 15 uur in E&L.

Taakverdeling
Werkgroepleden: ongeveer zeven leden per bijeenkomst.
Zij kunnen rouleren uit een ‘pool’ van ca. 10 leden. Tenminste twee vaste leden zijn op alle bijeenkomsten aanwezig vanwege de continuïteit, bijvoorbeeld de voorzitter en de secretaris. Uit de werkgroepleden wordt ten minste een voorzitter gekozen die de meningen en adviezen centraal kan communiceren aan het E&L-projectteam (projectmanager).

Secretariaat: wordt gevoerd door het E&L-projectteam. De stukken voor de werkgroep worden ten minste twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst door E&L toegezonden.

Doorlooptijd
De werkgroep zal functioneren van april 2014 tot de beoogde afronding van het project Erfgoed & Locatie op 1 juli 2015.

Mijlpalen Erfgoed & Locatie

 • Mei 2014: afronding 6 pilots
 • Juli 2014: start bouwfase
 • Januari 2015: tussentijds testen bouwonderdelen
 • Juli 2015: afronding bouwfase en oplevering project

 Agenda 1e bijeenkomst
Datum: april 2014.

 • Welkom en kennismaking
 • Korte presentatie over businessmodellen, businesscases
 • Scope en verwachte impact van de werkgroep
 • Bespreking uitgangssituatie monitoring
 • Benoemen kwaliteitskader, deliverables werkgroep
 • Vaststellen werkwijze, samenstelling en voorzitter werkgroep
 • Rondvraag
 • Volgende vergaderingen

Data bijeenkomsten

 • April 2014: 1e bijeenkomst (startbijeenkomst)
 • Juni 2014: 2e bijeenkomst
 • December 2014: 3e bijeenkomst
 • Mei 2015: 4e bijeenkomst (slotbijeenkomst)