Fasering

Het project Erfgoed & Locatie kent drie projectfasen. Daarna volgt de exploitatie en doorontwikkeling. Deze laatste fase valt buiten het project, maar wordt wel benoemd omdat het inrichten van de exploitatie onderdeel uitmaakt van het project.

 1. Fase I: Verkenning (2009) afgerond
 2. Fase II: Definitie (2010 – 2011) afgerond
 3. Fase III: Realisatie (2011 – 2015) in uitvoering
 4. Fase IV: Exploitatie (2016 – buiten project)

Fase I: Verkenning (2009) – AFGEROND
Fase I van het project Erfgoed & Locatie omvat de verkenning van het thema van het project: de (on)mogelijkheden die locatieve media bieden voor het vergroten van het gebruik van (digitaal) cultureel erfgoed. De looptijd van fase I bedroeg een jaar en heeft in 2009 plaatsgevonden.
Resultaten uit Fase I:

 • Verkenning Cultureel Erfgoed & Locatie (december 2009)
  De verkenning geeft een overzicht van de mogelijkheden die op locatieve media bieden voor het realiseren van een groter publieksbereik voor (digitaal) cultureel erfgoed. De verkenning heeft tot doel beleidsmakers – met cultureel erfgoed in hun portefeuille – te informeren, te inspireren en te ondersteunen in hun beleidskeuzes voor het stimuleren van het publieksbereik voor (digitaal) cultureel erfgoed.
 • Projectplan Erfgoed & Locatie ICT-Impuls (oktober 2009)
  In aansluiting op de visie uit de Verkenning Cultureel Erfgoed en Locatie is een Projectplan Erfgoed & Locatie ontwikkeld voor een subsidieaanvraag middels de regeling ICT-Impuls. Het plan is opgesteld in het format van die regeling. De regeling is – gezien het economisch tij – begin 2010 bevroren. Projectgelden zijn hierdoor niet toegekend.
 • Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse Erfgoed & Locatie (januari 2010)
  Op basis van het Projectplan voor de regeling ICT-impuls is een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau SEO. De resultaten van deze MKBA zijn positief.

Fase II: Definitie (2010 – 2011) – AFGEROND
Fase II van het project Erfgoed & Locatie omvat primair het aanscherpen en uitwerken van de ideeën uit fase I (projectplan), in samenspraak met de projectpartners. De doorlooptijd van fase II is vier maanden lopend van december 2010 tot april 2011. Dit is twee maanden korter dan voorzien door beperkende subsidievoorwaarden.
Op te leveren eindproducten voor de definitiefase:

 • Randvoorwaarden voor het project;
 • Omgevingsanalyse en overzicht van (potentiële) partners per dienst;
 • Missie, visie en doelstelling van het project;
 • Propositie en doelgroepdefinitie per dienst;
 • Definitie van key functionaliteit en content per dienst;
 • Ingevuld business model canvas per dienst;
 • Overzicht van ingrediënten voor de communicatie en marketingstrategie;
 • Overzicht risico’s en onzekerheden;
 • Juridisch advies aangaande aanbesteding;
 • Mockup van minimaal 1 interface (watwaswaar.nl);
 • Overzicht van herbruikbare elementen WatWasWaar.nl.

Op basis van het resultaat van fase II moet fase III, dienstenontwikkeling en de aanbesteding daarvan, gestart kunnen worden. Voor meer informatie over de aanpak van fase II, zie het blogbericht Uitvoering Erfgoed & Locatie officieel goedgekeurd.

Fase III: Realisatie (2012 – 2015)
Fase III van het project Erfgoed & Locatie omvat de daadwerkelijke ontwikkeling van diensten waarvoor deideeën in de vorige fasen zijn uitgewerkt. De doorlooptijd van de realisatiefase is geraamd op maximaal 3 jaar. De realisatiefase is in juli 2012 van start gegaan na goedkeuring van de projectaanvraag en projectfinanciering. Zie voor meer informatie hierover de pagina Financiering. De aanpak van projectfase III Realisatie kent 3 onderdelen: Initiatiefase (tot eind 2012),  Conceptfase (2012-2014) en Ontwikkeling (2014-2015)

 • INITIATIEFASE (tot eind 2012) – De Initiatiefase vindt plaats tussen juni 2012 en 31 december 2012. In deze fase wordt hard gewerkt aan de projectdefinitie (PID) van de digitale infrastructuur en de op te leveren diensten of producten. Daartoe wordt de omgevingsanalyse uit 2009 geactualiseerd. Het gaat om projecten, (web)diensten of (online)producten met een locatieve bepaling die een toegevoegde waarde hebben voor de digitale infrastructuur van het cultureel erfgoeddomein. Enkele van deze projecten zijn bekend van de deelnemende partijen of zijn aangemeld bij de Projectenbank van DEN, maar veel ook niet.
  Eveneens vindt opnieuw afstemming plaats met de deelnemende partijen van de projectaanvraag en stakeholders en wordt actief gezocht naar nieuwe partners en deelnemers. Afstemming vindt ook plaats binnen de stuurgroep i.o. en de samenwerkende partners zoals Stichting Archiefprogrammatuur, Stichting Bibliotheek.nl, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, WAAG Society.
 • CONCEPTFASE (2012-2014) –
 • ONTWIKKELING (2014-2015) – Erfgoed & Locatie (E&L) is in 2014 begonnen aan de ontwikkelingsfase van de producten en diensten van het project. De eerste stap in deze ontwikkelingsfase was een marktconsultatie. De verzamelde reacties kunnen worden gebruikt als input om de producten en diensten van E&L aan te scherpen voordat deze aanbesteed worden en daarna gebouwd. Lees voor meer informatie de pagina over de marktconsultatie en het het blogbericht over de producten en diensten van Erfgoed & Locatie (december 2014).

Fase IV: Exploitatie (2016 – buiten project)
Fase IV van het project Erfgoed & Locatie omvat de exploitatie (het uitbaten en doorontwikkelen) van de diensten die in fase III ontwikkeld worden. De exploitatie moet minimaal kostendekkend zijn. Een business case per dienst wordt hiertoe in fase III ontwikkeld.