Financiering

De financiering van het project verschilt per fase.

Fase I: Verkenning
De uitvoer van fase I is gerealiseerd op basis van een projectsubsidie uit de Enveloppengelden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Mondriaan Fonds heeft apart een bijdrage geleverd aan de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse Erfgoed & Locatie. De instandhouding van WatWasWaar.nl -onderdeel van het project Erfgoed & Locatie- is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van partners in dat project.

Fase II: Definitie
De uitvoer van fase II is gerealiseerd op basis van een projectsubsidie uit de Enveloppengelden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De instandhouding van WatWasWaar.nl -onderdeel van het project Erfgoed & Locatie- is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van partners in dat project. In deze fase wordt over eventuele doorontwikkeling van WatWasWaar.nl binnen de context van Erfgoed & Locatie besloten.

Fase III: Realisatie
Voor de financiering van fase III is, op uitnodiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, begin 2011 een subsidieaanvraag ingediend bij de interdepartementale regeling PRIMA. Via deze regeling worden maximaal 50% van de projectkosten vergoed. Bij deze aanvraag wordt voortgeborduurd op het Projectvoorstel Erfgoed & Locatie zoals geformuleerd in fase I en de resultaten van fase II.
In het Projectvoorstel Erfgoed & Locatie wordt uitgegaan van cofinanciering door OCW en projectpartners. Gezien de gewijzigde financiële situatie van de partners moet in fase III nagegaan worden in hoeverre deze opzet houdbaar is. Het aanspreken van aanvullende fondsen behoort tot de mogelijkheden.
Eind augustus 2011 is de subsidieaanvraag door PRIMA gehonoreerd.

Fase IV: Exploitatie
De exploitatie moet minimaal kostendekkend zijn. Een business case per dienst wordt hiertoe in fase III ontwikkeld. Verdienmogelijkheden zijn:

  • Betaalde dienstverlening aan publiek
  • Advertising via de diensten
  • Datalicenties voor B2B partijen
  • Deelnemersbijdragen projectpartners
  • Services voor projectpartners zoals dataopslag
  • Sponsoring