Pilots

Erfgoed & Locatie (E&L) voerde van juni 2013 tot juni 2014 een zestal pilots uit. Deze pilots beantwoordden op kleine schaal aan de doelstelling van het project E&L zoals verwoord in het Project Initiatie Document Erfgoed & Locatie (DEN, februari 2013) en vastgelegd in het drielagen E&L-architectuurschema (maart 2013). Zie voor het meest actuele schema het bericht over de producten en diensten van Erfgoed & Locatie (december 2014).

In de zes afzonderlijke pilotdocumenten (zie hieronder) werden de verschillende pilots nader uitgewerkt. In de algemene pilotvoorwaarden E&L (versie 2) worden alle onderdelen beschreven die op de E&L-pilots van toepassing waren. Deze pilotvoorwaarden vormden samen met de pilotomschrijvingen het kader waarbinnen de pilotteams van start zijn gegaan.

Pilotteamleden
Een lijst met pilotdeelnemers vind je op http://erfgoedenlocatie.nl/pilots/pilotteamleden.

Pilot 1: Infrastructuur
De pilot Infrastructuur stelt de requirements en criteria op voor de uiteindelijke E&L-infrastructuur en een historische geocoder. De pilot doet onderzoek naar een duurzame basisinfrastructuur voor digitaal cultureel erfgoed en geo-informatie en onderzoekt de mogelijkheden van hergebruik van bestaande technologie en architectuur, en knelpunten van functionaliteit en schaalbaarheid. De pilot onderzoekt eveneens de bouwstenen voor een historische geocoder.
Lees het volledige projectplan van pilot 1 Infrastructuur (versie 2).

Pilot 2: GeoVocabulaires
De pilot GeoVocabulaires stelt de requirements en criteria op voor een geotemporele thesaurus (georeferentiestructuur) die als linked open geodata beschikbaar komt om erfgoedcollecties aan te koppelen en mee te verrijken. Deze E&L-thesaurus voorziet de historische geocoder (van pilot 1 Infrastructuur) van de vereiste termen en bijbehorende geometrieën.
Lees het volledige projectplan van pilot 2 GeoVocabulaires (versie 2).

Pilot 3: Koppeltooling
De pilot Koppeltooling definieert de koppelvlakken en stelt de requirements op voor de benodigde infrastructurele onderdelen, gebruikersinterfaces en documentatie die nodig zijn om een erfgoedcollectie aan te sluiten op de E&L-infrastructuur.
Lees het volledige projectplan van pilot 3 Koppeltooling (versie 2).

Pilot 4: Collectievoorbereiding
De pilot Collectievoorbereiding stelt de requirements en criteria op voor het aanleveren en bundelen van collectiemateriaal in combinatie met een geografische bepaling, vanuit het perspectief van de collectiehouder. De kernvraag daarbij is: hoe kan ik meedoen en wat moet ik doen om mijn collectie aan te sluiten aan de E&L-infrastructuur?
Lees het volledige projectplan van pilot 4 Collectievoorbereiding (versie 2).

Pilot 5: Toolkits & Proofs of Concept
De pilot Toolkits & Proofs of Concept stelt de requirements en criteria op voor twee toolkits met twee bijbehorende proofs of concept: de ErfGeoViewer-toolkit en de MobiTours-toolkit. De pilot onderzoekt en test de mogelijkheden en beperkingen van toolkits en viewers voor (linked) open geodata die de E&L-infrastructuur bevraagt in twee uitvoeringen: zowel een webgebaseerde als een mobiele versie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van opensource-componenten. Het pilotteam onderzoekt in eerste instantie de haalbaarheid en wenselijkheid van één gecombineerde toolkit voor het uitrollen van zowel ‘standaard’ webkaartviewers (ErfGeoViewers) als mobiele viewers.
Lees het volledige projectplan van pilot 5 Toolkits & Proofs of Concept (versie 2).

Pilot 6: Geotools
De pilot Geotools stelt de requirements en criteria op voor webtools die het toevoegen en verwerken van user-generated content (ugc) integreerbaar mogelijk maken, bijvoorbeeld met de ErfGeoViewer (van pilot 5 Toolkits & Proofs of Concept). De user-generated content betreft met nadruk de verrijking van bronmateriaal met geo-informatie, zoals gestandaardiseerde termen op basis van thesauri en geografische aanduidingen (van pilot 2 Geovocabulaires). De pilot onderzoekt aspecten van de ugc-opslag, gebruikersauthenticatie en -authorisatie, en privacy.
Lees het volledige projectplan van pilot 6 Geotools (versie 2).