Reacties op de marktconsultatie

Woensdag 30 juli 2014 was de laatste dag waarop gereageerd kon worden op de marktconsultatie van E&L. Het E&L-projectteam wil iedereen die gereageerd heeft hartelijk bedanken voor hun input.

-= For English text, see below. =-

Grote interesse in samenwerking
Meerdere publieke partijen hebben via de marktconsultatie aangegeven betrokken te willen zijn bij de verdere uitwerking van (een van) de producten van Erfgoed & Locatie. Wij zijn verheugd over deze positieve reacties.

Vragen en opmerkingen
Partijen signaleerden als aandachtspunt de onderlinge samenwerking tussen de diverse onderdelen. Het advies werd gegeven om de verbindingen die ontstaan tussen de diverse modules volledig schaalbaar te maken. Een andere partij signaleert als aandachtspunt om goed naar het fundament te kijken, om te voorkomen dat een systeem wordt gebouwd dat straks heel veel kan, maar ook veel te complex wordt en dus erg kostbaar in beheer en onderhoud. Het levert een risico op dat functionaliteiten die worden gevraagd nog niet helemaal volwassen zijn.
E&L antwoord dat ze wil gaan werken met zowel semantische componenten, Geografische Informatiesysteem-componenten en indexes om een performant en schaalbaar systeem op te gaan zetten. E&L wil werken met bouwpartijen die niet alleen een performant en schaalbaar systeem opzetten, maar ook aantoonbare ervaring hebben met de integratie van deze componenten in een schaalbare oplossing. De bouwpartijen kunnen in de bouwfase voorstellen doen hoe deze oplossing te realiseren. Verder verwerkt E&L de feedback in een risico-analyse die onderdeel uit zal maken van de aanbestedingsdocumenten.

Een partij geeft ons het advies om de verschillende componenten zelfstandig in te richten zodat meerdere componenten parallel gerealiseerd kunnen worden. De regie rol hierbij is erg belangrijk. De partij adviseert de fasering te starten met de ontologie, omdat meerdere elementen afhankelijk zijn van de op te stellen ontologie.
E&L is er van doordrongen dat schaalbaarheid van groot belang is bij het afhandelen van semantische en geografische vragen op dezelfde (virtuele) machine. Het is hiermee des te belangrijker om de interoperabiliteit en hoogwaardige verbindingen tussen componenten te borgen.

De vraag is ons voorgelegd of E&L ook gebruik maakt van de functionaliteiten om historische kaarten en actuele cyclorama’s te koppelen en te ontsluiten.
Het antwoord daarop is positief: E&L streeft naar het ontsluiten van historisch kaartmateriaal ten behoeve van het erfgoedveld, maar niet primair naar cyclorama’s. Het is voor E&L van belang deze kaarten en de wijze waarop deze ontsloten worden, semantisch te beschrijven, en via standaard oplossingen (OGC services) te ontsluiten.

Er wordt gevraagd op welke manier bestaande digitale gegevens tussen erfgoedinstellingen ontsloten zullen worden en wat het project gaat bieden om deze ontsluiting mogelijk te maken.
E&L antwoordt dat de door E&L deelnemers (collectiehouders) aangeleverde (meta)data door andere erfgoedinstellingen als linked data bevraagd kan worden via een of meerdere API’s. Erfgoedinstellingen kunnen de E&L repository bevragen en de resultaten tonen via de ErfGeoviewer. Deze Erfgeoviewer kan bijv. op de eigen website van de erfgoedinstelling opgenomen worden en door de E&L deelnemer worden aangepast (d.m.v. de ErfGeoviewer toolkit). Met de Mobiele Tour Toolkit kunnen erfgoedinstellingen de E&L data ontsluiten en aanpassen naar de eigen wensen (bijv. een eigen tour).

Een andere partij vraagt wat het beleid met betrekking tot bestaande databronnen zal zijn en of deze geconverteerd mogen worden naar een native triple store of dat deze blijven bestaan en via koppel-api’s worden gekoppeld met Semantic Web technologieën.
Het antwoord hierop is dat E&L een kopie zal opslaan van de bron(meta)data en deze converteren naar Linked Data indien de data via een API wordt aangeboden. Deze kopie wordt uitsluitend opgeslagen met als doel om wijzigingen in de brondata te kunnen volgen en dienovereenkomstig te kunnen bijwerken in de Linked Data representatie ervan.

Deze vraag wordt gevolgd door de vraag of het de bedoeling is dat de Koppel-API’s bestaande informatiebronnen intern publiceren als volwaardige semantic web databronnen, zoals RDF(S)/OWL datasets, JasonLD of sparql endpoints.
E&L heeft de intentie om de koppel-API’s intern semantisch te verzorgen waar mogelijk, maar ook extern. E&L streeft naar het aanbieden van JSON-LD API’s voor het bieden van zoekresultaten uit de bij E&L aangesloten collecties.

Ook werd ons gevraagd of externe gebruikers via de UGC ook nieuwe TBOX ontologie constructen kunnen definiëren of dat het blijft bij ABox ontologie constructen.
E&L voorziet voor UGC verzameling geen rol voor TBox statements, slechts voor Abox. Het is aan de deelnemende instellingen om in beperkte mate schema’s samen te stellen uit beschikbare ontologieën zodat de UGC op een zinvolle manier verzameld kan worden, maar het voert te ver om een volledige ontologie-constructiefunctionaliteit te bieden.

De volgende vraag betreft de semantic web taal: wat is precies de semantic web taal die wordt gebruikt in de Ontologie: RDFS, een subset van OWL, OWL 1.0 of OWL2.0? En indien het antwoord OWL-Full is, vraagt deze partij zich af of E&L de zogenaamde Description Logic reasoners wil gebruiken.
E&L zal een schema-taal toepassen die de deelnemers in staat stelt validatie-regels toe te passen op UGC (OWL), die zoekresultaten kan relateren op basis van classificatiesysteem (zoals bijvoorbeeld de Getty AAT) en E&L in staat stelt datasets te verzamelen en ontsluiten volgens bijvoorbeeld het Europeana Datamodel met extensies. De keus voor welk OWL-profiel hiertoe zich het beste leent, valt pas als de scope van de gewenste semantische functionaliteit duidelijk is. Dit zal tijdens het bouwproces naar voren komen.

De laatste vraag is in hoeverre een bestaande commerciële Geo cloud omgeving mag worden ingezet als deeloplossing.
E&L wil een referentie-project zijn dat volledig reproduceerbaar is voor andere (erfgoed)organisaties. Een bestaande Geo-cloud is dus inzetbaar indien deze oplossing volledig in het publieke domein beschreven is en slechts bestaat uit open source componenten.

Het vervolg
De komende tijd zullen we werken aan de aanbesteding. Houd voor meer informatie onze blog in de gaten: www.erfgoedenlocatie.nl.

-= English text =-

Wednesday 30 July 2014 was the last day to respond to the market consultation of E&L. The Heritage & Location team would like to thank all participants for their input.

Great interest in partnerships
Through the market consultation of Heritage & Location (Erfgoed & Locatie in Dutch, hence the abbreviation E&L) several parties responded with great enthusiasm and want to get involved in the further development of (one of) the products of Heritage & Location. We are pleased about the positive reactions.

Questions and remarks
Parties expressed their concerns about the cooperation between the various components. The advice is given to make the connections, that will exist between the various modules in the final state, fully scalable. Another party identifies the concern to properly look at the fundament of the system, to avoid building a system that can do a lot, but is also far too complex and therefore very expensive to manage and maintain. This may result in the risk that functionalities will not yet be fully mature.
E&L answers that we want to work with both semantic components, Geographic Information System components and indexes to develop an efficient and scalable system. E&L wants to work with parties that are not only able to build an efficient and scalable system, but also have proven experience in the integration of these components into a scalable solution. Construction parties can make proposals during the construction phase on how to achieve this solution. E&L will process the feedback in a risk analysis that will be a part of the procurement documents.

A party gives us the advice to make sure to develop various components independently so that multiple components can be realized in parallel. The directing role in this is very important. The first phase should be that of the ontology, because multiple factors are dependent on the ontology to be established.
E&L is aware that scalability is of great importance when dealing with semantic and geographical questions in the same (virtual) machine. Interoperability and high-performance connections between components are thus all the more important to secure.

The question was submitted to us whether E&L also uses the functionalities to link and make available historical maps and current cyclorama’s.
The answer is positive: E&L is committed to make historical maps available serving the heritage field, but not primarily for cyclorama’s. It is important for E&L that these maps and how they are available, are described semantically, and to ensure their availability by using standard solutions (OGC services).

E&L is asked how existing digital data between heritage institutions will be made available and what the project will provide to make this possible.
E&L’s response is that the (meta) data supplied by E&L participants (collection owners) can be queried by other heritage institutions as linked data by one or more APIs. Heritage institutions can query the E&L repository and show the results using the ErfGeoviewer. The Erfgeoviewer can be included on the website of the heritage institution and adjusted by the E&L participant (using the ErfGeoviewer toolkit). With the Mobile Tour Toolkit heritage institutions can make the E&L data available and adapt to their own needs (for example a private tour).

Another party asks what the policy on existing data sources will be and whether these can be converted in a native triple store or if they subsist and by coupling APIs are linked with Semantic Web technologies.
The answer is that E&L will store a copy of the source (meta) data and convert this to Linked Data if the data is presented by an API. This copy is saved only with the purpose to track changes in the source data and to update the Linked Data representation of it accordingly.

This question is followed by a question whether the intention is that the coupling APIs publish existing information sources internally as full semantic web data sources, such as RDF(S)/OWL datasets, JasonLD or SPARQL endpoints.
E&L intends to provide, where possible, coupling APIs intern semantically but also externally. E&L aims at offering JasonLD APIs to provide search results from the collections of E&L members.

It was also asked whether external users also can define new TBox ontology constructs by the UGC, or that it continues to be Abox ontology constructs.
E&L provides no role for UGC collection in TBox statements, only Abox. It is up to the participating institutions to compose to a limited extent schemas from the available ontologies so that the UGC can be collected in a meaningful way, but it would take too long to complete ontology construction functionality.

The next question concerns the semantic web language: what exactly is the Semantic Web language used in the Ontology: RDFS, a subset of OWL, OWL 1.0 or OWL2.0? And if the answer is OWL-Full, the party wonders whether E&L wants to use the so called Description Logic reasoners.
E&L will apply a schema language that enables participants to use validation rules that can be applied to UGC (OWL), these results can return related results based on a classification system (such as the Getty AAT) and these enable E&L to collect datasets and make these available through for example, by using the Europeana Data Model with extensions. The choice of which OWL profile is best suited for this purpose, will be made when the scope of the required semantic functionality is clear. This will come up during the construction process.

The last question is to what extent an existing commercial Geo cloud environment may be used as a partial solution.
E&L strives to be a reference project that is fully reproducible for other (heritage) organizations. An existing Geo-cloud is usable only if this solution is fully described in the public domain and only consist of open source components.

Continuation
The coming time we will work on the procurement. For more information, keep an eye on our blog: www.erfgoedenlocatie.nl.