Proof of Concept ErfGeoViewer

In de zomervakantie heeft Erfgoed & Locatie een Proof of Concept van de ErfGeoViewer ontwikkeld, in samenwerking met Waag Society en Stichting Bibliotheek.nl en met medewerking van de Koninklijke Bibliotheek. Als eindproducten zijn opgeleverd het Proof of Concept, een Github-repository met de ontwikkelde code en een eindverslag, inclusief issues- en bugs-lijst en een beschrijving van de demo.

Zie voor meer technische details over de vorm en werking van het Proof of Concept: Detailinformatie en screencast prototype ErfGeoViewer.

Screenshot-PoC-ErfGeoViewerHet Proof of Concept van de ErfGeoViewer is een rudimentair werkend prototype. Deze werkt in een experimentele testomgeving, met een zeer beperkte test-dataset. Het prototype toont de mogelijke werking van het visualiseren van geotemporele semantische relaties tussen digitaal-erfgoedobjecten met een temporele, geografische en semantische of inhoudelijk-thematische component. Anders gezegd: het prototype toont een werkende ruwe schets van de technische infrastructuur die E&L ontwikkelt om semantiek aan geotemporele data te koppelen.

Werkwijze en resultaat
De ontwikkeling werd uitgevoerd volgens de scrummethode, met als belangrijkste afwijking dat er slechts één enkele sprint werd uitgevoerd. De sprint van een maand werd geleid door Waag Society. Namens Stichting Bibliotheek.nl nam de Koninklijke Bibliotheek de rol van Product Owner op zich, in de persoon van René Voorburg.

Continue reading

Posted in Demo, Documentatie, ErfGeoviewer, Nieuws | Leave a comment

Detailinformatie en screencast prototype ErfGeoViewer

In juli-augustus 2014 ontwikkelde Erfgoed & Locatie een Proof of Concept van de ErfGeoViewer, in samenwerking met Waag Society en Stichting Bibliotheek.nl en met medewerking van de Koninklijke Bibliotheek. In dit bericht vind je meer informatie over de vorm, werking en technische details en een screencast.

Lees voor meer algemene informatie over de ontwikkeling van het prototype (werkwijze, resultaat en conclusie): Proof of Concept ErfGeoViewer.

Vorm van de viewer
Er is gekozen om de gebruikersinterface van het prototype tijdens de sprint niet te perfectioneren. Het prototype is expliciet bedoeld als Proof of Concept: een werkend visueel voorbeeld om een aantal mogelijkheden te tonen. Voor de huidige vorm en werking van de viewer en de verdere interface is geen gebruikersonderzoek gedaan.

Als uitgangspunt is gekozen voor een linked-dataviewer waarbij een breed publiek zich aangesproken kan voelen; een viewer die het ontdekken en vertellen van verhalen faciliteert. Op basis van die filosofie is een gebruikersinterface gemaakt waarbij beeldmateriaal een prominente rol speelt. Er is een zo generiek mogelijke opzet gemaakt die ruimte laat om bij verdere ontwikkeling andere (presentatie)keuzes te maken.

Focus op zoekmogelijkheden
De focus lag op de deelaspecten tijd, plaats, onderwerp en collectie en op het toevoegen van op semantiek gebaseerde zoekmogelijkheden. Het prototype biedt enkel keuze uit een statische termenlijst, gebaseerd op de Nederlandstalige Art & Architecture Thesaurus (AAT-Ned). Een zoekactie op een term die niet in deze lijst voorkomt levert geen resultaten op.

Gebruikte datasets
Voor het prototype is met ‘echte’ data gewerkt vanuit het semantisch-webgedachtegoed. Dit houdt in dat resources met web-adressen (URI’s) zijn gebruikt, standaard-ontologieën zijn toegepast en beschreven waar mogelijk en dat open data is gebruikt die via semantisch-webstandaarden op te vragen zijn. De gebruikte data bestond uit twee hoofdsets: de Molen Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Beeldbank Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek. In de viewer worden de getoonde resultaten geografisch beperkt tot de provincie Zeeland.

Continue reading

Posted in Demo, Documentatie, ErfGeoviewer, Nieuws | Leave a comment

Heruitgave PiLOD-publicatie online

Ter gelegenheid van de afronding van de pilotfase van Erfgoed & Locatie is in mei 2014 een heruitgave gedrukt van het boek Pilot Linked Open Data Nederland. Het boek werd in juni 2013 door Geonovum uitgegeven als afsluitende publicatie van het onderzoeksproject Pilot Linked Open Data (PiLOD). De heruitgave combineert de 2 losse delen van de eerste druk in één publicatie en is online beschikbaar via ISSUU (zie onderaan dit blog-bericht).

De publicatie is een absolute aanrader voor iedereen die meer wil weten over Linked (Open) Data, een begrip dat voor het erfgoed de komende periode waarschijnlijk bijzonder belangrijk zal worden. De publicatie wordt misschien wel het best omschreven door Frank van Harmelen (Netwerk Instituut, Vrije Universiteit van Amsterdam) in de eerste alinea van zijn artikel ‘Linked Open Data in Nederland: een snelgroeiend gewas in vruchtbare bodem’ (pp. 33-37):

Deze bundel is in zeker zin een mijlpaal. Er zijn al talloze internationale publicaties verschenen over Linked Open Data maar er is geen enkele die zo uitgebreid verschillende aspecten van Linked Open Data behandelt, variërend van technische principes en praktische toepassingen tot maatschappelijke en zelfs filosofische beschouwingen.

Continue reading

Posted in Documentatie, Nieuws, Pilots | Leave a comment

Reacties op de marktconsultatie

Woensdag 30 juli 2014 was de laatste dag waarop gereageerd kon worden op de marktconsultatie van E&L. Het E&L-projectteam wil iedereen die gereageerd heeft hartelijk bedanken voor hun input. Op de pagina: www.erfgoedenlocatie.nl/marktconsultatie lees je een overzicht van de gestelde vragen en onze antwoorden daarop.

Grote interesse in samenwerking
Meerdere publieke partijen hebben via de marktconsultatie aangegeven betrokken te willen zijn bij de verdere uitwerking van (een van) de producten van Erfgoed & Locatie. Wij zijn verheugd over deze positieve reacties. Overige vragen en antwoorden vindt u op onze website.

Het vervolg
De komende tijd zullen we werken aan de aanbesteding. Houd voor meer informatie onze blog in de gaten:www.erfgoedenlocatie.nl.

-= English text =-

Wednesday 30 July 2014 was the last day to respond to the market consultation of E&L. The Heritage & Location team would like to thank all participants for their input. On the following website you find an overview of the questions asked and our responses: www.erfgoedenlocatie.nl/marktconsultatie.

Great interest in partnerships
Through the market consultation of Heritage & Location (Erfgoed & Locatie in Dutch, hence the abbreviation E&L) several parties responded with great enthusiasm and they want to get involved in the further development of (one of) the products of E&L. We are pleased about the positive reactions. Other questions and answers can be found on our website.

Continuation
In the time coming we will work on the procurement. For more information, keep an eye on our blog: www.erfgoedenlocatie.nl.

Posted in Documentatie, Marktconsultatie, Nieuws | Leave a comment

Marktconsultatie E&L gesloten

Woensdag 30 juli 2014 was de laatste dag om te reageren op de marktconsultatie van E&L. Inmiddels is het reactieformulier gesloten, reageren is niet meer mogelijk. Namens het E&L-projectteam willen we iedereen die heeft gereageerd hartelijk bedanken voor hun input. De komende tijd zullen we antwoorden formuleren op de gestelde vragen en opmerkingen. Deze stellen we zo snel mogelijk beschikbaar, hou daarvoor onze blog in de gaten: www.erfgoedenlocatie.nl.

Continue reading

Posted in Documentatie, Marktconsultatie, Nieuws | Leave a comment

Marktconsultatie E&L

Erfgoed & Locatie (E&L) is begonnen aan de ontwikkelingsfase van de producten en diensten van het project. De eerste stap in deze ontwikkelingsfase is een marktconsultatie, van dinsdag 15 juli tot en met woensdag 30 juli 2014. Zie verderop in dit bericht hoe je kunt reageren.

-= For English text, see below. =-

Met deze marktconsultatie bieden we alle geïnteresseerde en belanghebbende partijen de gelegenheid om de beschikbaar gestelde informatie te raadplegen en daarop een reactie te geven of er vragen over te stellen. We horen graag wat je van de producten en diensten van E&L vindt en wat je zou willen gebruiken. De verzamelde reacties kunnen we gebruiken als input om de producten en diensten van E&L aan te scherpen voordat deze aanbesteed worden en daarna gebouwd. We nodigen je van harte uit te reageren op deze marktconsultatie.

Continue reading

Posted in Documentatie, Marktconsultatie, Nieuws | Leave a comment

Vooraankondiging marktconsultatie E&L

Met genoegen kondigen we aan dat volgende week de ontwikkelingsfase van Erfgoed & Locatie zal starten met een marktconsultatie, ter voorbereiding op de aanbestedingsfase, voor de ontwikkeling van de infrastructuur, diensten en toepassingen van het project.

In deze marktconsultatie bieden we alle geïnteresseerde en belanghebbende partijen de gelegenheid opmerkingen te plaatsen en vragen te stellen over de aankomende bouwfase van Erfgoed & Locatie. Volgende week volgt meer informatie over onder meer de verwachte planning, waar de verzamelde documentatie gevonden kan worden en op welke wijze er gereageerd kan worden.

-= English text =-

We are pleased to announce that next week Heritage & Location will start the tendering stage for the building phase for the infrastructure, services and applications for the project.

The tendering stage will start with a market consultation, during which all interested parties and stakeholders are given the opportunity to post remarks and questions regarding the building fase of Heritage & Location. Next week we will provide information on the expected planning, where the gathered documentation can be found and how reactions can be posted.

Posted in Marktconsultatie, Nieuws | Leave a comment

Pilotfase E&L afgerond tijdens slotbijeenkomst

Op woensdag 21 mei werd de pilotfase van Erfgoed & Locatie (E&L) afgesloten tijdens de slotbijeenkomst bij de RCE in Amersfoort. De zes pilotteams kwamen een laatste keer bij elkaar om hun bevindingen te presenteren en aanbevelingen met het E&L-projectteam te bespreken.

Het begin
PS2014-Pilotslotbijeenkomst-ReinRalphKNamens het E&L-projectteam gaven Rein van ‘t Veer en Ralph Kits tijdens de slotbijeenkomst een korte terugblik op de pilotfase. Deze ging een jaar geleden op 4 juni 2013 van start met de eerste pilotdag in Het Utrechts Archief. Hier waren ruim 25 geïnteresseerde erfgoedinstellingen aanwezig. Ook was er een informatiemarkt waar 15 organisaties uit de creatieve industrie de mogelijkheden toonden van de combinatie van erfgoed met locatiegegevens/geodata. Tijdens het middaggedeelte van die eerste bijeenkomst werd duidelijk dat er bij de erfgoedinstellingen behoefte was de eigen wensen eerst te inventariseren en op elkaar af te stemmen, waarop werd besloten de pilotfase te doorlopen met hoofdzakelijk deelnemers uit erfgoedinstellingen. Een aantal personen uit de creatieve industrie is tijdens de pilotfase gevraagd om met een specifieke opdracht vorm te geven aan de procesbegeleiding van de pilotteams.

Pilotdeelnemers
Aan de E&L-pilots namen uiteindelijk 55 personen deel die 25 erfgoedinstellingen vertegenwoordigen. Door hen werd voor ruim 500 uur aan personele inzet geïnvesteerd; tijdens gezamenlijke pilotbijeenkomsten, afzonderlijke sessies per pilot en met het uitwerken van onder andere pilotprojectplannen en use cases. Een groot deel van de deelnemers heeft aangegeven ook in het komende traject actief betrokken te willen blijven.
Pilotslotbijeenkomst E&L

Zie Slideshare voor een aantal van de gegeven presentaties.

Continue reading

Posted in Bijeenkomst, Nieuws, Pilots | Leave a comment

Artikel over E&L in InformatieProfessional

In de geodata-special van InformatieProfessional (april 2014) staat een artikel over Erfgoed & Locatie (PDF).

IP-artikel over E&LDe geodata-special bevat verder een introductietekst over wat geodata precies inhoudt, een bespreking van 6 apps die gebruik maken van plaatsbepaling en geodata, een artikel over de dienst voor Nederlandse overheidsdata Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) en een stuk over electorale geografie.

Met dank aan InformatieProfessional voor het beschikbaar stellen van de PDF.

 

Posted in Documentatie, Nieuws | Leave a comment

Linking Geospatial Data

De basiscomponenten voor zowel het semantisch web als het ‘geografisch web’ zijn ruimschoots aanwezig. Maar wat nu als je beide wil combineren? Binnen het project Erfgoed & Locatie (E&L) wordt gezocht naar manieren om het omvangrijke aanbod aan (digitale) historische erfgoeddata te ontsluiten op basis van semantische en geografische informatie.

-= For English text, see below. =-

Op dit moment lijkt er geen pasklare oplossing te zijn voor de wensen en eisen die de nog te ontwikkelen E&L-infrastructuur stelt aan de koppeling tussen semantiek en geotemporele data. Naast onderzoek dat hiervoor wordt verricht door de 6 E&L-pilotteams, kijkt E&L ook naar relevante internationale ontwikkelingen op dit gebied.

Presentatie en discussie
LGD2014-presentatieReinOp woensdag 5 maart presenteerde Rein van ‘t Veer daarom namens Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) tijdens de conferentie Linking Geospatial Data het position paper Towards a Geotemporal Semantic Infrastructure for Dutch Cultural Historical Data (DEN/Erfgoed&Locatie, 2014). De conferentie werd op 5 en 6 maart 2014 georganiseerd door het Open Geospatial Consortium (OGC) en het World Wide Web Consortium (W3C), op de Google Campus in Londen.

Aan de hand van het position paper en de GeoSPARQL-demo van E&L werden met de aanwezigen de mogelijkheden en uitdagingen besproken van het koppelen van semantische en geotemporele data. Reden voor deelname aan deze conferentie is de zoektocht van E&L naar operationele semantische en geospatiële informatiesystemen en applicaties. Het doel van E&L is om zo veel mogelijk culturele historische data met een geografische component beschikbaar te maken door middel van temporele (tijdgebaseerde), spatiële (met betrekking tot een specifieke geografische plek) en semantische (op basis van betekenis) verrijking, crowdsourcing en zoekmogelijkheden. Dit kan een belangrijke stimulans bieden aan erfgoedinstellingen voor het ontwikkelen van interoperabiliteit bij de presentatie en het (her)gebruik van hun historische collecties.

De conferentie werd ruimhartig ondersteund door Google Campus London; met name dankzij de inspanningen van Ed Parsons (Google), Bart de Lathouwer (OGC) en Phil Archer (W3C). Binnen het programma met vele interessante sprekers kreeg E&L de gelegenheid voor een korte presentatie van tien minuten en aansluitend een discussie van de actuele uitdagingen bij het inbedden van geospatiële functies in semantische informatiesystemen. De presentatie werd mede gehouden aan de hand van de GeoSPARQL-demo van E&L, die goed overeind bleef ondanks de instabiliteit van deze experimentele omgeving.

Back-end
De demo van E&L maakt gebruik van dezelfde software als Isao Kojima van het National Insititute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST, Japan). Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen voor de back-end werden onder andere besproken met Kostis Kyzirakos van het Centrum Wiskunde & Informatica, over de geospatiële triple store Strabon, en met Orri Erling en Hugh Williams van OpenLink Software, over de fast track development versie van Virtuoso Open-Source Edition.

Front-end
Voor de front-end stelde E&L tijdens de presentatie een mini-BarCamp-sessie over GeoJSON-LD voor, naar een idee van Thijs Brentjens. GeoJSON-LD zou een ‘dialect’ kunnen zijn van Javascript Object Notation, dat compatibel is met zowel GIS-raamwerken (zoals Leaflet en OpenLayers) als nieuwe semantische componenten voor gefacetteerd zoeken (bijvoorbeeld GeoKnow Facete, dat werd besproken met Claus Stadler).

De kracht van de combinatie
De gezamenlijke kracht van semantische en geospatiële webcomponenten zal web-ontwikkelaars hopelijk aanzetten tot het opnemen van geospatiëel-semantische kennis in het JSON-formaat. De vraag die tot op heden onbeantwoord blijft is op welke manier web-applicaties de verrijking van linked data in GeoJSON-LD goed kunnen gaan gebruiken.

Hopelijk wil een OGC/W3C-werkgroep deze uitdagingen oppakken en de mogelijkheden van een gecombineerde GeoJSON-LD geospatiëel-semantische standaard onderzoeken. Waar mogelijk zou E&L daarin graag deelnemen en bijdragen.

-= English text =- Continue reading

Posted in Documentatie, Nieuws | Leave a comment