De producten en diensten van Erfgoed & Locatie

Nu de ontwikkelingen rond Linked Data in een stroomversnelling zijn gekomen en het ministerie van OCW een Nationale Strategie voor het Digitaal Erfgoed aan het voorbereiden is, hebben we bij Erfgoed & Locatie (E&L) nog eens goed naar de beoogde resultaten van het project gekeken. Welke producten en diensten op het gebied van ErfGeo bieden een unieke meerwaarde ten opzichte van die veranderingen? Waar kunnen we in het project nog beter aanhaken bij lopende initiatieven? Dit heeft geresulteerd in een sterkere focus op bepaalde onderdelen binnen de ‘scope’ van E&L.

De afgelopen maanden hebben we gekeken welke binnen E&L te ontwikkelen onderdelen uniek zijn voor het project. Wat zijn de kernonderdelen die we kunnen realiseren binnen de doelstellingen van het project en met de beschikbare tijd en middelen? Welke ontwikkelingen buiten het project vinden er plaats die bijstelling vragen om verdubbeling te voorkomen? Hieronder het definitieve schema met producten en diensten van E&L, zoals we die in het laatste projectjaar gaan realiseren en zoals die is vastgesteld door de Stuurgroep E&L.

E&L-producten-en-diensten-schema_v8

De gemaakte afwegingen zijn gebaseerd op adviezen van de projectpartners en de werkgroep Infrastructuur & Semantiek, op de resultaten uit de pilotfase en op reacties tijdens de marktconsultatie. Een gevolg van de scherpere focus is dat enkele componenten zoals genoemd in de Erfgoed & Locatie Marktconsultatie (PDF) komen te vervallen.

E&L-producten-en-diensten-schema_v5-OUD

Bronnen: aansluiten bij bestaande nationale infrastructuur
Een belangrijke beslissing over de wijze waarop collecties bij E&L worden aangesloten heeft betrekking op de ontwikkelingen in het aggregatorenlandschap. In plaats van losse collecties van individuele instellingen te harvesten, gaan we gebruik maken van bestaande aggregatoren die al digitale collecties hebben samengebracht. Deze beslissing komt de realiseerbaarheid van het project ten goede en vergroot de meerwaarde van de aggregatoren. Ook wordt hiermee invulling gegeven aan een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede werking van de producten van E&L: als Linked Data beschikbare collecties.

De semantische koppeltoolkit die in eerdere plannen was opgenomen, kan hierdoor komen te vervallen. Ditzelfde geldt voor authenticatie, authorisatie en de transformatie van data, omdat dit reeds gebeurt bij het aansluiten/aanmelden van collecties bij de aggregatoren.

Met deze beslissing sluit E&L aan op de koers die is uitgezet door het Netwerk Digitaal Erfgoed van het Ministerie van OCW om in te zetten op versterking van het huidige aggregatorenlandschap en het tot stand brengen van duurzame verbindingen, door de mogelijkheden van Linked Data actief in te zetten bij het ontsluiten van digitaal erfgoed.

De komende maanden werkt E&L in eerste instantie samen met Digitale Collectie. Collecties die beschikbaar zijn via Digitale Collectie kunnen ‘ge-mapped’ worden naar RDF, waardoor de mogelijkheden van Linked Data kunnen worden benut. Collecties die in RDF beschikbaar zijn, maar niet aangesloten bij Digitale Collectie, kunnen ook direct van E&L gebruik gaan maken. Voor collecties die beschikbaar worden gesteld met minder dan 4 of 5 sterren Linked Data, zal E&L de mogelijkheden en werkwijze onderzoeken om die collecties hiervoor geschikt te maken.

E&L stimuleert collectiehouders zich aan te sluiten bij een aggregator. Via die weg kunnen zij gebruik maken van de voordelen van een aggregator en van de mogelijkheden die de producten van E&L gaan bieden. E&L wil hen daarbij waar nodig en waar mogelijk ondersteunen. Dit is uiteraard afhankelijk van de mate waarin aanvulling van reeds bestaande informatie nodig blijkt te zijn. Op dit moment wordt minimaal gedacht aan heldere praktijkgerichte documentatie en handleidingen ter ondersteuning van de praktische uitvoering.

Verbindingen: meer compact, focus op de kern, minder ‘self-contained’
In het oude schema werd de (ErfGeo) Ontologie als apart onderdeel vermeld. In het nieuwe schema wordt duidelijk dat deze is samengevoegd met de Geotemporele Thesaurus tot één onderdeel van de Historische Geocoder. Dit geheel wordt niet meer gezien als een thesaurus in de strikte zin van het woord, maar als de historische geo-component die de Historische Geocoder zal leveren voor een Nationale Erfgoed Thesaurus. Op basis van een groeiende verzameling toponiemenlijsten die als brondata wordt gebruikt, zal deze historische geo-component een toevoeging bieden aan de Erfgoedthesaurus van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Applicaties: ontwikkelen waar nodig, doorverwijzen waar mogelijk
Tot slot zijn er aanpassingen doorgevoerd in de applicatielaag. E&L zal in ieder geval een ErfGeoviewer als opensource-software ontwikkelen. Ook komt er een voorbeeldimplementatie van die viewer live beschikbaar, die de werking en mogelijkheden aantoont. E&L onderzoekt nog waar deze een plek kan krijgen, en in welke mate dit een aanzet kan zijn om de digitale collectie van Nederland op een kaart zichtbaar te maken. Daarnaast zullen via een online E&L-archief de projectdocumentatie en verwijzingen naar opgeleverde producten, diensten, (software)code en bijbehorende documentatie beschikbaar blijven.

Erfgoedinstellingen die gebruik willen maken van de producten van E&L, kunnen dit doen door de gerealiseerde opensourcesoftware zelf toe te passen en waar nodig aan te passen. Deze producten worden tijdens het project mede door projectpartner Waag Society ontwikkeld. E&L heeft besloten om de ErfgeoViewer Toolkit en de Mobiele Tour Toolkit niet te ontwikkelen, in aansluiting op ontwikkelingen in de creatieve industrie, publiek-private samenwerkingen en de strategie en activiteiten van CLICKNL. Mocht een erfgoedinstelling bijvoorbeeld een andere look-and-feel aan de ErfGeoViewer willen geven, dan is dit relatief gemakkelijk te realiseren, door met de opensource-code de ErfGeoViewer te implementeren en deze aan te passen. In samenwerking met de creatieve industrie kunnen deze en andere specifiek gewenste aanpassingen of extra functionaliteiten goed zelfstandig worden uitgevoerd.

De laatste bijstelling betreft de geo-tools in de applicatielaag. Wederom aansluitend bij ontwikkelingen in de creatieve industrie en het topsectoren-beleid, is er gekozen om vooral geen diensten zelfstandig (opnieuw) te realiseren die al op andere plekken voor de sector beschikbaar en succesvol bruikbaar zijn, maar te kijken waar nog witte plekken zitten. E&L zet daarom vooral in op de uitrol van een georefereer-tool. Binnen de sector zijn voor de andere componenten die in eerdere plannen zijn genoemd, voldoende aanknopingspunten te vinden bij andere organisaties, projecten en/of platforms waarmee erfgoedinstellingen kunnen samenwerken.

Vragen en suggesties
Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of ideeën over de aanscherping van onze plannen, dan ontvangen wij die graag op erfgoedenlocatie@den.nl.

This entry was posted in Documentatie, Nieuws. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *