Linking Geospatial Data

De basiscomponenten voor zowel het semantisch web als het ‘geografisch web’ zijn ruimschoots aanwezig. Maar wat nu als je beide wil combineren? Binnen het project Erfgoed & Locatie (E&L) wordt gezocht naar manieren om het omvangrijke aanbod aan (digitale) historische erfgoeddata te ontsluiten op basis van semantische en geografische informatie.

-= For English text, see below. =-

Op dit moment lijkt er geen pasklare oplossing te zijn voor de wensen en eisen die de nog te ontwikkelen E&L-infrastructuur stelt aan de koppeling tussen semantiek en geotemporele data. Naast onderzoek dat hiervoor wordt verricht door de 6 E&L-pilotteams, kijkt E&L ook naar relevante internationale ontwikkelingen op dit gebied.

Presentatie en discussie
LGD2014-presentatieReinOp woensdag 5 maart presenteerde Rein van ‘t Veer daarom namens Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) tijdens de conferentie Linking Geospatial Data het position paper Towards a Geotemporal Semantic Infrastructure for Dutch Cultural Historical Data (DEN/Erfgoed&Locatie, 2014). De conferentie werd op 5 en 6 maart 2014 georganiseerd door het Open Geospatial Consortium (OGC) en het World Wide Web Consortium (W3C), op de Google Campus in Londen.

Aan de hand van het position paper en de GeoSPARQL-demo van E&L werden met de aanwezigen de mogelijkheden en uitdagingen besproken van het koppelen van semantische en geotemporele data. Reden voor deelname aan deze conferentie is de zoektocht van E&L naar operationele semantische en geospatiële informatiesystemen en applicaties. Het doel van E&L is om zo veel mogelijk culturele historische data met een geografische component beschikbaar te maken door middel van temporele (tijdgebaseerde), spatiële (met betrekking tot een specifieke geografische plek) en semantische (op basis van betekenis) verrijking, crowdsourcing en zoekmogelijkheden. Dit kan een belangrijke stimulans bieden aan erfgoedinstellingen voor het ontwikkelen van interoperabiliteit bij de presentatie en het (her)gebruik van hun historische collecties.

De conferentie werd ruimhartig ondersteund door Google Campus London; met name dankzij de inspanningen van Ed Parsons (Google), Bart de Lathouwer (OGC) en Phil Archer (W3C). Binnen het programma met vele interessante sprekers kreeg E&L de gelegenheid voor een korte presentatie van tien minuten en aansluitend een discussie van de actuele uitdagingen bij het inbedden van geospatiële functies in semantische informatiesystemen. De presentatie werd mede gehouden aan de hand van de GeoSPARQL-demo van E&L, die goed overeind bleef ondanks de instabiliteit van deze experimentele omgeving.

Back-end
De demo van E&L maakt gebruik van dezelfde software als Isao Kojima van het National Insititute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST, Japan). Belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen voor de back-end werden onder andere besproken met Kostis Kyzirakos van het Centrum Wiskunde & Informatica, over de geospatiële triple store Strabon, en met Orri Erling en Hugh Williams van OpenLink Software, over de fast track development versie van Virtuoso Open-Source Edition.

Front-end
Voor de front-end stelde E&L tijdens de presentatie een mini-BarCamp-sessie over GeoJSON-LD voor, naar een idee van Thijs Brentjens. GeoJSON-LD zou een ‘dialect’ kunnen zijn van Javascript Object Notation, dat compatibel is met zowel GIS-raamwerken (zoals Leaflet en OpenLayers) als nieuwe semantische componenten voor gefacetteerd zoeken (bijvoorbeeld GeoKnow Facete, dat werd besproken met Claus Stadler).

De kracht van de combinatie
De gezamenlijke kracht van semantische en geospatiële webcomponenten zal web-ontwikkelaars hopelijk aanzetten tot het opnemen van geospatiëel-semantische kennis in het JSON-formaat. De vraag die tot op heden onbeantwoord blijft is op welke manier web-applicaties de verrijking van linked data in GeoJSON-LD goed kunnen gaan gebruiken.

Hopelijk wil een OGC/W3C-werkgroep deze uitdagingen oppakken en de mogelijkheden van een gecombineerde GeoJSON-LD geospatiëel-semantische standaard onderzoeken. Waar mogelijk zou E&L daarin graag deelnemen en bijdragen.

-= English text =-

Basic components for both the semantic web and the ‘geographic web’ are readily available. But what if you would like to combine these two? This is a key question for the project Heritage & Location (Erfgoed & Locatie in Dutch, hence the abbreviation E&L).

Presentation and discussion
LGD2014-presentatieReinOn 5 and 6 March 2014, the Open Geospatial Consortium (OGC) and the World Wide Web Consortium (W3C) organised the conference Linking Geospatial Data at the Google Campus in London. On behalf of the DEN Foundation, Rein van ‘t Veer presented the position paper Towards a Geotemporal Semantic Infrastructure for Dutch Cultural Historical Data (DEN/Erfgoed&Locatie, 2014) on Wednesday 5 March.

The search for operational semantic and geospatially enabled information systems and applications brought Heritage & Location to the conference. The goal of the project is to make as much cultural history data with geographical aspects available as possible through temporal (time) spatial (place) and semantic (meaning) enrichment, search and crowdsourcing strategies. This could provide an important push to cultural heritage institutions for interoperability between and the presentation, use and re-use of historic collections.

The conference was held at and generously provided by Google Campus London, for which we must thank Ed Parsons (Google), Bart de Lathouwer (OGC) and Phil Archer (W3C) for organising it. Amongst its many interesting speakers, Heritage & Location was allowed a ten minute slot, to discuss the current issues of the embedding of geospatial functions in semantic information stores. This was done using a live demo, which held nicely despite the instability of the experimental back end.

Back-end
E&L uses the same back-end software for the GeoSPARQL-demo as Isao Kojima uses at the National Insititute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST, Japan). Important developments and improved solutions for the back-end were discussed with Kostis Kyzirakos from Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam (about the geospatial triple store Strabon) and with Orri Erling and Hugh Williams from OpenLink Software (about the fast track development version of Virtuoso Open-Source Edition).

Front-end
Moving from the back-end to the front-end, Heritage & Location proposed a mini BarCamp session on GeoJSON-LD, based on an idea by Thijs Brentjens. GeoJSON-LD could be a Javascript Object Notation ‘dialect’ that could be both compatible with GIS frameworks such as Leaflet and OpenLayers, and with upcoming semantic facetting components based on frameworks, e.g. GeoKnow Facete (a product discussed with Claus Stadler).

Combined power
The combined power of semantic and geospatial web components in rendering and filtering will hopefully rouse web developers in easy uptake of geospatial semantic knowledge in JSON-format. The question that remains unanswered is how web applications can put the linked data enrichment in GeoJSON-LD to good use.

Hopefully, a W3C/OGC working group will take up these challenges, investigating the possibilities of a GeoJSON-LD crossover standard. If possible, Heritage & Location would gladly participate and contribute to this working group.

This entry was posted in Documentatie, Nieuws. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *