Update voortgang pilots Erfgoed & Locatie

Op woensdag 4 december 2013 kwamen de 6 E&L-pilotteams bijeen om de laatste versies van hun pilotprojectplannen aan elkaar te presenteren. Deze projectplannen vormen de basis voor de verschillende onderdelen die in de E&L-pilots worden onderzocht en ontwikkeld. De presentatiemiddag bood gelegenheid om onderlinge afhankelijkheden en overlappende onderdelen goed af te stemmen en te kijken of alle essentiële zaken belegd zijn.

De bijeenkomst op 4 december was een voortzetting van de pressurecookersessies in september en oktober. In die sessies werd per pilot begonnen met de uitwerking van de pilotomschrijvingen tot projectplannen. In de aanloop naar de presentatiemiddag werden de brede ideeën uit de afzonderlijke sessies verwerkt tot concrete plannen. Ook vormden de pressurecookersessies samen met de pilotpresentatiemiddag twee momenten voor deelnemers om vast te leggen op welke manier zij een bijdrage leveren aan de pilots.

In het nieuwe jaar
Erfgoed & Locatie wil uiteindelijk met de op te leveren projectresultaten invulling geven aan een zo breed mogelijk gedragen behoefte. Na de 1e pilotdag Erfgoed & Locatie is gekozen om, onder andere uit praktische overwegingen, de pilotprojectplannen op te stellen met de erfgoedinstellingen die actief deelnemen in de pilots. Nu deze periode binnen afzienbare tijd afgerond zal worden, kijken we ernaar uit om vanaf het eerste kwartaal van 2014 weer meer naar buiten te kunnen treden.

De 6 pilots in het kort
Erfgoed & Locatie beoogt de ontwikkeling van een duurzame basisinfrastructuur voor digitaal cultureel erfgoed en geo-informatie en zet daartoe een aantal pilots in.

Pilot 1 Infrastructuur verkent de mogelijkheden van hergebruik van bestaande technologie en architectuur, en knelpunten van functionaliteit en schaalbaarheid. In samenspraak met pilot 2 Geovocabulaires wordt een historische geocoder onderzocht. De historische geocoder zal een (uri naar) een geometrie retourneren op basis van een ingegeven en/of gegenereerde plaats- en/of  tijdsaanduiding.

Pilot 2 GeoVocabulaires stelt de requirements en criteria op voor een referentiestructuur voor het koppelen en verrijken van erfgoedcollecties op basis van geo-informatie. Deze E&L-ontologie voorziet de historische geocoder van de vereiste termen en bijbehorende geometrieën. Pilot 2 Geovocabulaires zal ook een antwoord zoeken op de vraag hoe om te gaan met URI’s en welke strategie daarbij te hanteren.

Pilot 3 Koppeltooling ontwikkelt instrumenten die zorgen voor de registratie van aangemelde collecties en hun aansluiting op de infrastructuur zodat ze verwerkt kunnen worden. De pilot 3 Koppeltooling onderzoekt de raakvlakken met de andere pilots: welke tools zijn nodig.

Pilot 4 Collectievoorbereiding onderzoekt de criteria en requirements voor aan te sluiten collecties vanuit het perspectief van de collectiehouder. Deze pilot zal de gebruikte uitwisselingsprotocollen inventariseren en toetsen op bruikbaarheid, om te kunnen adviseren hoe collecties aangeleverd moeten worden. Binnen de pilot wordt ook gekeken naar aggregators en hoe de mapping daarvan kan worden gebruikt en aangesloten.

Pilot 5 Toolkits & Proofs of Concept neemt het object als uitgangspunt en bevindt zich het meest aan de gebruikerskant. Deze pilot houdt zich bezig met welke data wel en niet aangeboden wordt, welke keuzemogelijkheden de gebruiker wil en kan krijgen en op welke manier de beschikbare informatie aangeboden en getoond gaat worden, bijvoorbeeld via een webviewer of een app voor mobiel gebruik. Pilot 5 zal samen met pilot 6 Geotools kijken naar de mogelijkheden voor user generated content (UGC).

Pilot 6 Geotools zal gaat 3 proofs of concept ontwikkelen voor 3 verschillende geotools: een georeferencer, een tool voor geo-annotatie en een geotagger.

Meer informatie
De meest actuele versies van de pilotprojectplannen vind je op www.erfgoedenlocatie.nl/pilots. Een lijst met pilotdeelnemers vind je op www.erfgoedenlocatie.nl/pilots/pilotteamleden. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via erfgoedenlocatie@den.nl.

This entry was posted in Bijeenkomst, Nieuws, Pilots. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *